خاور کردشتی از مفاخر ادبی دیزمار ارسباران

میرزا علی ملقب به معلم کل پسر میرزا خرم کردشتی است .در زبان عربی و دانستن معانی الفاظ مشکل آگاهی تمام داشت. او نیز همانند پدرش طبیب بود و حدود نود سال عمر کرد. وی تا سال 1320 هجری  در قید حیات بود. از وی تألیفات زیادی به جا مانده است که از جملة آنها می‌توان کتاب درافشان  را که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده‌است، نام برد. در قالب غزل و قصیده اشعار زیادی دارد. خاور غزل ذیل را به تتبع از یغمای جندقی  سردوه است:

مرا دیوانه چون کردی بیار ای زلف زنجیری  

                             به غیر از قید بر مجنون نباشد هیچ تدبیری 

بگفتم نالة دلسوز من فریاد رس آید

                           ز ناله حاصلم چیزی نشد ای آه تأثیری

شکایت‌ها بسی دارم به دل ای آسمان از تو

                          کنی تا چند با ما کجروی ای چرخ تدبیری

به جنگ شعر یغما کس نرفته جز تو ای خاور

                        معینت باد یزدان چون فکندی پنجه با شیری

به نقل از دانشمندان آذربایجان محمد علی تربیت 

/ 0 نظر / 18 بازدید