زیبایی بهار در شعر قطران تبریزی شاعر آذربایجانی قرن پنجم

باد نوروزی زمین را،جامه از دیبا کند  

                         تارش ازیاقوت سازد،پودش از مینا کند

گلستان را چون یکی بیجاده گون پیدا کند 

                       مرغ دستان سازد ، ابر شاخ گل پیدا کند

ابر آزاری  ز دریا ، روی در صحـرا کند 

                                  باد نیسانی زصحرا روی در دریا کند

آن دهان لاله هــا ، پر لؤلؤ لالا کند 

                                    وین کنار سبزه ها ، پر عنبر سارا کند

چون سحر گل ، بلبل اندر گلستان آوا کند    

                                    مردم نابوده عاشق ، عاشقی پیدا کند

بوستان پیروزه گون شد شاخ گل بیجاده رنگ

                                باده برد از گل شمیم و گل گرفت از باده رنگ

 ابر زنگاری به هامون رنگ بردارد همی 

                                      باغ و بستان لعبتان خوش به بر دارد همی

بر درختان صورت جوزا پدید آرد همی  

                                      هر که بیند بوستان را چرخ پندارد همی

باده بر گل بار مشک تبتی آرد همی   

                                 کوه و صحـــرا گوزن و رنگ بسپارد همی

قمری خوش بانگ ، بانگ از چرخ بگذارد همی  

                                 بانگ او هر کس به بانگ رود انگارد همی

عاشقان را دل به دست عشق بسپارد همی

                                        تیر ناز از جوشن جان یار بگذارد همی

عشق مرد افزون شود ، چون بشنود نام بهار

                             نیست مردم هر که عاشق نیست هنگام بهار

خیل سرما رفت و خیل نو بهاران آمده است 

                                   قمری نالنده بر چرخ چناران آمده است

روزگار عاشقان و باده خواران آمده است 

                                    ابر ناله گشته همچون سوگواران آمده است

گوهر از دریا همه بر میوه داران آمده است 

                                     ابر بر صحرا و بوستان ژاله باران آمده است

باد هر سویی روان چون بیقراران آمده است 

                                    تا بنفشه زلف و لاله ، رخ نگاران آمده است

تا نهفته لاله گرد جویباران آمده است    

                                        گویی از یاقوت ، گرد جویباران آمده است

عاشقی کردن کنون و باده خوردن خوش بود

                                    خاصه آنکس را که ساقی ، لعبت دلکش بود

/ 0 نظر / 21 بازدید