اول اردیبهشت روز سعدی علیه الرحمه

اول اردیبهشت روز سعدی بر همه ادب دوستان مبارک باد

شعری از سعدی درباره زن و تاثیر وی در زندگی مرد از بوستان 

زن خوب فرمانبر پارسا              کند مرد درویش را پادشا

برو پنج نوبت بزن بر درت             چو یاری موافق بود در برت

همه روز اگر غم خوری غم مخوار    چو شب غمگسارت بود در کنار

کرا خانه آباد و همخوابه دوست       خدا را به رحمت نظر سوی اوست

چو مستور باشد زن و خوب روی      به دیدار او در بهشت است شوی

کسی برگرفت از جهان کام دل      که یکدل بود با وی آرام دل 

زن خوش منش دلنشان تر چه خوش     که آمیزگاری بپوشد عیوب...

به زندان قاضی گرفتار به                    که در خانه دیدن بر ابرو گره

سفر عید باشد بر آن کدخدای           که بانوی زشتش بود بر سرای

در خرّمی بر سرایی ببند                  که بانگ زن از وی بر آید بلند

چون زن راه بازار گیرد بزن                 وگرنه تو در خانه بنشین چو زن

زنی را که جهل است و ناراستی      بلا بر سر خود نه زن خواستی

چو بینی که زن پای بر جای نیست     ثبات از خردمندی و رای نیست

گریز از کفش در دهان نهنگ              که مردن به از زندگانی به تنگ

بیت زیر نیز از ابیات معروف سعدی در مورد زن است  که انشا الله سعدی بیت زیر را به شوخی سروده است:

زن نوکن ای دوست هر نوبهار       که تقویم پاری نیاید به کار 

مثل ترکی در باره زن: آرواد بلادی الله هئچ اوی بلاسیز ایلمه سین.

/ 0 نظر / 12 بازدید